اولین وبزرگترین پردیس معدنی شرق کشور در خواف راه اندازی می شود

فرماندارخواف گفت:باوجود ظرفیت های بالقوه موجود در شهرستان لزوم راه اندازی پردیس فناوری بیش از پیش احساس می گردد

به گزارش عصر سنگان مهدی عباسپور افزود:با راه اندازی شدن ایده ایجاد بزرگترین پردیس معدنی در استان بستر استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان به صورت نظام‌مند بکارگیری استعداد های برتر منطقه و همچنین جوانان نخبه فراهم خواهد شد.

وی با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۱ از سوی مقام معظم رهبری به نام تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین اظهار داشت: مرکز پردیس معدنی بستری کارا به منظور ترویج و گسترش شرکت های فناور و دانش محور و همچنین تسهیل کننده فعالیت پژوهش های علمی می باشد که در نهایت به احیاء و توسعه اقتصاد و اشتغال کشور و منطقه کمک می کنند

گفتنی است؛همزمان با سفر وزیر صنعت معدن و تجارت به شهرستان خواف و ایجاد تعامل سازنده با دکتر میرزایی رییس پارک علم و فن آوری استان بر ضرورت ایجاد این امر مهم در شهرستان صنعتی و معدنی خواف تأکید شد.